ASZF


Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2016.05. 02-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a LARGUS-CONTO Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a Szervező) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi Rendezvényen való részvételének általános feltételeit, valamint a Szervező és a Résztvevő (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a Szervező és a Résztvevő közötti jogviszonyra. Jelen ÁSZF részét nem képező árjegyzék, valamint adatvédelmi szabályzat a http://vezetestechnika.tommot.hu oldalon elérhető és onnan nyomtatható.

 1. A szervező adatai
 2. A szervező teljes cégneve: LARGUS-CONTO Pénzügyi Szolgáltató Kft
 3. A szervező székhelye: 2146 Mogyoród, Móra F.u.17.
 4. A szervezőt nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék
 5. A szervező cégjegyzékszáma: 13-09-154896
 6. A szervező adószáma: 10618196-1-13

 

 1. Fogalom meghatározások
 2. Szervező: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.
 3. Rendezvény: A Szervező által szervezésre és megrendezésre kerülő meghatározott helyen és időben történő ingyenes vagy külön árjegyzékben meghatározott ellenérték fejében nyújtott szolgáltatás.
 4. Oktató: A Rendezvény helyszínén a Szervező megbízásával, vagy alkalmazásában álló természetes személy.
 5. Zárt pálya: A közúti járműforgalomtól elzárt magán vagy közút illetve terület, versenypálya vagy oktatópálya.
 6. Résztvevő: A külön árjegyzékben meghatározott Részvételi díjat a Szervező felé az ÁSZF-ben meghatározott keretek között teljesítő személy.
 7. Részvételi díj: A Szervező Rendezvényén való részvétel eseti díja, melyet a Résztvevő jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és időben a külön árjegyzékben meghatározott mértékben teljesít a Szervező felé.
 8. Jelentkező: a Szervező elérhetőségein, egy bizonyos Rendezvényen való részvételi szándékot jelző személy a Részvételi díj megfizetéséig.

 

Részvétel a Rendezvényeken, fizetési feltételek

 1. A Szervező saját jogán előre meghatározott időpontokban weboldalán (http://vezetestechnika.tommot.hu) Rendezvényidőpontokat tesz közzé, melyekre Jelentkezőket vár. Az egyes Rendezvények fajtája / Egy- illetve két-napos vezetéstechnikai tréning, motoros túra, bemutató, stb./ a Rendezvény közzétételének helyén található.
 2. A Rendezvények korlátozott számú Résztvevővel kerülnek megrendezésre, a Jelentkező a Részvételi díj megfizetése után minősül Résztvevőnek.
 3. A külön árjegyzékben meghatározott Részvételi díjat banki utalással az árjegyzékben meghatározott számlaszámra a Jelentkező a következők szerint köteles teljesíteni: A jelentkezést követően az árjegyzékben meghatározott előleg fizetése válik esedékessé. A Szervező számlájára beérkező előleg a Rendezvény tervezett időpontját megelőző 14 naptári napig foglalóként tekintendő, tehát a Jelentkező a részvétel lehetőségét –helyét- a rendezvényre az előleg Szervező számlájára való beérkezéstől kezdve biztosítja. A Részvételi díj árjegyzékben meghatározott fennmaradó részét a Jelentkező a tréning időpontjáig banki utalással, illetve a tréning helyszínén készpénzben egyenlítheti ki. A foglalóként kezelt előleg visszatérítésére a vis maior esetét kivéve nincsen lehetőség.
 4. Amennyiben a Részvételi díj előlege a rendezvény időpontját megelőző 14 nap előtt nem érkezik meg a Szervező számlájára, úgy az a Jelentkező részvételi szándéktól való elállásának minősül, a Szervező a Rendezvényen számára biztosított hellyel szabadon gazdálkodik.
 5. A Résztvevő a rendezvény előtt tetszőleges időpontban jelezheti a Rendezvénytől való távolmaradási szándékát, ekkor számára egyszeri alkalommal az árjegyzékben meghatározott átjelentkezési díj ellenében 6 hónapon belül egy következő azonos Rendezvényre biztosít helyet a Szervező –lehetőség szerint a Rendezvénytől való távolmaradási szándékát jelző Résztvevő igényének megfelelő időpontban-. A Részvételi díj visszatérítésére a vis maior esetét kivéve nincsen lehetőség. Az átjelentkezési díj megfizetése után az eredetileg választott Rendezvény Résztvevője az újonnan meghatározott Rendezvény résztvevőjének minősül, átjelentkezésre egy alkalommal van lehetőség.
 6. A Résztvevő a rendezvényre biztosított helyét a Szervező külön engedélye nélkül szabadon harmadik félnek átadhatja, az átadásról a Szervezőt a Rendezvény előtt azonban tájékoztatni köteles.
 7. Amennyiben a jelentkezésre a Rendezvény időpontját megelőző 14 napon belül kerül sor, hogy a Részvételi díj egy összegben való megfizetése feltétele a Rendezvényen való részvételnek, mivel a Jelentkező helyét a Rendezvényre biztosítani csak ebben az esetben tudjuk.

 

Elveszett tárgyak

 1. A Rendezvények helyszínén a Rendezvény ideje alatt a Résztvevők által elvesztett és a Szervezővel jogviszonyban álló személy által megtalált tárgyakat a Szervező 6 hónapig megőrzi, azokat eredetben székhelyén, illetve térítés ellenében postai úton a tárgy tulajdonosának visszaadja. Fenti rendelkezés vonatkozik a harmadik személy által a Szervező számára átadott talált tárgyakra is.
 2. A Rendezvények helyszínén elvesztett értékekért az 1. pontban foglaltakat kivéve a Szervező felelősséget nem vállal.

 

Házirend

 1. A Rendezvényen a helyszínen tartózkodó, a Szervezővel megbízási-, alkalmazotti- vagy egyéb munkaviszonyban álló személyzet utasításai az irányadóak.
 2. A tréningek teljes időtartama alatt a szervező és a pálya tulajdonosa által kiírt szabályok az irányadóak.
 3. A Zárt pályás rendezvényeknél a Résztvevők az Oktatók utasításait kövessék, amennyiben motoron utasként vagy járművezetőként közlekednek, úgy motoros védőfelszerelés viselése (bukósisak, kesztyű, hosszúnadrág és zárt lábbeli) kötelező. A versenypályára a fentieken túl teljes motoros védőruházat viselése kötelező.

Szavatosság és felelősségi kérdések

 1. A Szervező szavatolja, hogy a Résztvevő a Rendezvényen annak kiírásában közzétett szolgáltatást biztosítja, törekszik azt a Résztvevő számára a lehetséges legmagasabb színvonalon szolgáltatni.
 2. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott szolgáltatásokat szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.
 3. A Rendezvény tartama alatt, illetve az oda- és hazaúton a Résztvevő által elszenvedett anyagi vagy személyi kárért illetve sérülésért a Szervező felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

 1. A Rendezvényen videó és fényképfelvételek szabadon készülhetnek a Szervező és a Résztvevő által.
 2. A Szervező által készített kép- és hanganyag –amennyiben a résztvevő az ellenkezőjét kimondottan nem kéri- a Szervező által szabadon felhasználható.
 3. A Résztvevő által készített hang- és képanyag a Résztvevő által szabadon felhasználható, amennyiben más Résztvevő vagy a Szervező jogos érdekét nem sérti.

 

Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására.

 

Záró rendelkezések

A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő vagy Jelentkező javára eltérjen.

 

Mogyoród, 2016. május 02.

 

LARGUS-CONTO Kft